نکاتی برای مصونیت کودکان در برابر تعرض جنسی؟

هنگامی که کودک را از پوشک می‌گیرید، حتما معنی اندام خصوصی را به او توضیح دهید و تاکید کنید که کسی حق ندارد این اندام‌ها را ببیند.

هنگامی که در میهمانی هستید، شلوار کودک را جلوی دستشویی بیرون نیاورید ، حتما کودک را به داخل برده و سپس شلوار او را بیرون بیاورید.

در حدود ۹۰ درصد این تعرض‌های جنسی به کودکان توسط آشنایان صورت می‌گیرد پس تا جایی که ممکن است کودک را به فامیل و آشنا نسپارید

اکثر متجاوزان کودک را تهدید می‌کنند که اگر حرفی به دیگران بزنند می‌گوییم تقصیر تو بوده است. پس به کودک بگویید اصلا نباید حرف دیگران را باور کند و مخفی کاری نکند به کودک اطمینان بدهید که اگر حرف بزند از او حمایت می‌کنید و نباید بترسد

به کودک بگویید که کسی حق ندارد از اندام‌های خصوصی تو عکس بگیرد و اگر کسی این کا را انجام داد باید داد و فریاد کند. متاسفانه اکثر پدوفیل‌ها (افرادی که تمایل به کودکان دارند) این عکس‌ها را از کودک گرفته و منتشر می‌کنند

قدرت نه گفتن را در کودکان تقویت کنید به کودک بگویید که اگر در موقعیت نامناسب قرار گرفت و کسی از او خواست که لباس خورد را بیرون بیاورد بگوید نه و با داد و فریاد فرار کند

رفتارهای فریب دهنده را به کودکان آموزش دهید مثلا بگوییداگر کسی به او حرف خوب زد و خواست به اندام خصوصی‌اش دست بزند دارد فریبت می‌دهد پس مهربانیش را باور نکن

دیدگاهتان را بنویسید