تزریق مفصلی

تیم تخصصی هیواد خدمات تخصصی از جمله تزریقات مفصلی، اطراف عصب، اطراف تاندون و … را در منزل شما ارائه می دهد.

  • آرتروز و سایر اختلالات مفصلی
  • اختلالات دیسک
  • تنگی کانال نخاعی
  • التهاب تاندون
  • خار پاشنه